၆။ ထောက်ပံ့ပေးမည့် အလယ်တန်းကျောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ချက်များ

မိမိတို့ပညာသင်ယူခဲ့သော အမိနိုင်ငံရှိကျောင်းမှကျောင်းသား/သူများကို ထောက်ပံ့ကြေးပေးရာတွင်   သတ်မှတ်ချက်   ၂ခုရှိပါသည်။

၁။ ထောက်ပံ့ကြေးရရှိမည့် ကျောင်း၏ လိုအပ်သည့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်များ

၁။ သင်ပညာသင်ယူခဲ့သော ကျောင်း၏စနစ်ဖွဲ့စည်းမှု

(က) အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု

ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားမည့်ကျောင်းများသည် EDF-M ၏ Student Data Base တွင်ထောက်ပံ့ကြေးရရှိမည့် ကျောင်းသား/သူများ၏ ဓာတ်ပုံနှင့် အချက်အလက်များကို EDF-M သို့ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ EDF-M မှလည်းထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်မည့် အလှူရှင်၏ အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို ကျောင်းများသို့ တင်ပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုသည် လိုအပ်သော အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

(ခ) EDF-M  တွင် လျှောက်ခြင်း

မိမိပညာသင်ယူခဲ့သောအမိနိုင်ငံမှ အလယ်တန်းကျောင်းသို့ အကြောင်းကြား၍ ပထမဦးဆုံး EDF-M Home Page ကိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့စေကာ ကျောင်းမှ EDF ၏ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးစနစ်ကို နားလည်သဘောပေါက်စေပါမည်။ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပြီးပါက EDF-M Home Page မှ EDF-M သို့မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စုစည်းလုပ်ဆောင်ရပါမည်။

ထို့နောက် အချက်အလက်များ စုံလင်ပါက EDF-M ၏ Home Page မှ Join Us ကိုဝင်ရောက်၍ ဖော်ပြထားသော Link ကိုနှိပ်ပါက Google Format Form ကျလာပါမည်။ ထို Form ပေါ်တွင်ရေးဖြည့်ပြီး Submit ကိုနှိပ်၍  EDF-M သို့လျှောက်လွှာပေးပို့ ရပါမည်။

၂။  ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေး အရေအတွက်သတ်မှတ်ချက်

ပထမဆုံးစတင်သည့်နှစ်မှ ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် အနည်းဆုံး ၆ မှ ၁၀ယောက်အထိ ထောက်ပံ့ကြေးကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်နှစ်တွင်လည်း ထပ်မံကာကျောင်းသားသစ် ၆ မှ ၁၀ ယောက်ကို ‌ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်မည်ဖြစ်၍ ၄နှစ်မြောက်တွင် စုစုပေါင်း (၂၄ မှ ၄၀)ယောက်အထိ ထောက်ပံ့ကြေးကို ပေးအပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ဥပမာ ၆ မှ ၁၀ယောက်သော ကျောင်းသား/သူလေးများအား ထောက်ပံ့သော အလှူရှင်သည် ၄နှစ်ကြာ ကျောင်းသား/သူတစ်ဦးကို ထောက်ပံ့ပါမည်ဟု ကတိပြုထားသော ပညာရေးအုပ်ထိန်းသူ စနစ်ဖြစ်ပါသည်။

ပထမနှစ် ကျောင်းသားဒုတိယနှစ် ကျောင်းသားတတိယနှစ် ကျောင်းသားစတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသားစုစုပေါင်း
ပထမနှစ်၂၀၂၀ ခုနှစ်
ဒုတိယနှစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၁၂
တတိယနှစ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၁၈
စတုတ္ထနှစ် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၂၄

Comments are closed.