၄။ ထောက်ပံ့ကြေးကျောင်းသားရွေးချယ်ခြင်း

(က) ဦးတည်သောကျောင်းသား

ထောာက်ပံ့ကြေး၏ရည်ရွယ်ချက်သည် အလယ်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးသည့်နှုန်းကို မြင့်တက်လားစေရန်နှင့် ကျောင်းသားများ အားလုံးသည် အလယ်တန်းပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်စေရန် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါသည်။

ထို့အတွက်ကြောင့် မူလတန်းပညာအရည်အချင်းကို ထည့်မတွက်ဘဲ စီးပွားရေးအရ ဆင်းရဲသောမိသားစုများမှ ကလေးငယ်များဖြစ်ပြီး ထောက်ပံ့ကြေးရရှိပါက ပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်သော ကျောင်းသားများအား ထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

တခြားနိုင်ငံများတွင် ရွာတွင်အဆင်းရဲဆုံးမိသားစုမှ ကလေးငယ်သည် ဤပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးဖြင့် ပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော မိသားစုများမှ ကလေးငယ်လေးများကလည်း အလယ်တန်းဆက်လက်သင်ကြားလာကြခြင်းစသည့် ရလဒ်များရှိလာခဲ့ပါသည်။

ဆက်ဆက် ထောက်ပံ့ကြေးမရရှိပါက အလယ်တန်းဆက်လက်မတက်ရောက်နိုင်သော ကလေးငယ်ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများသည် EDF-T ထောက်ပံ့ကြေး လမ်းညွှန်စာအုပ်တွင် ရေးသားထားပါသည်။

(ခ) ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ

အများသိမြင်မှုနှင့် မသမာမှုများမဖြစ်စေရန်အတွက် ကျောင်းမှ ဆရာများအပြင် ရွာလူကြီး၊ PTA အစရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ပါဝင်သော ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရပါမည်။ ထောက်ပံ့ကြေးမည်မျှပေးအပ်သနည်း ၊ မည်ကဲ့သို့သောကျောင်းသားကို ရွေးချယ်ပါသနည်းစသော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မှသာ ရေရည်တည်တံ့နိုင်ပါမည်။

ထောက်ပံ့ကြေးတွင် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါကလည်း ရွေးချယ်ရေးကော်မတီမှ အလုံးစုံတာဝန်ယူဖြေ၇ှင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တဖန် ဂျပန်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်သူနှင့် ဆက်သွယ်ရေးများလုပ်ဆောင်ပါကလည်း အလယ်မှလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဟု ထင်ပါသည်။

(ဂ) ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်သူနှင့် ကျောင်းသား

ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်သူတစ်ယောက်သည် ၄နှစ်ကြာကျောင်းပြီးဆုံးသည်အထိ ထောက်ပံ့ပေးပါမည်ဟု ကတိပေးကာ ပထမနှစ်ထောက်ပံ့ကြေးကို EDF-J သို့လှူဒါန်းပါသည်။ထောက်ပံ့ခြင်းရရှိမည့်ကျောင်းသားအမည်သတင်းသည် ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်သူ၏ဂုဏ်သတင်းဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်သူသည် ကျောင်းအမည်၊ ကျောင်းလိပ်စာ၊ကျောင်းသားအမည်များပါဝင်သော ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်သည့် မှတ်တမ်းလွှာနှင့် ကျောင်းသားသတင်းအချက်အလက်နှင့် ကျောင်းသားဓာတ်ပုံကို လက်ခံရရှိပါမည်။

My Page လက်တွေ့အကောင်းအထည်ဖော်ပါက 2020ခုနှစ်မှ ထိုအရာသည် My Pageတွင် ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်သူသည် နှစ်စဉ်ကြီးပြင်းလာသည့်အနေအထားများကိုကြည့်ကာ ကျောင်းသားလေး၏ ပျော်ရွှင်မှုကို ဆုတောင်းနေပါသည်။

Comments are closed.